MFA Sexbierum-Pietersbierum
 Samen in Beweging 

ANBI-Publicatie

Algemene gegevens

Statutaire naam:              Stichting Dorpscentrum Sexbierum-Pietersbierum
Postadres:                       Skoalstrjitte 12, 8855 HL  Sexbierum
Email:                             waed@itwaed.nl
Opgericht:                       16-04-1974
Statutenwijzigingen:         18-05-1990 en 22-06-2020.
KvK-nummer:                  410 002 99
BTW nummer:                 NL 003 667 066 B01
Banknummers (IBAN):      NL 76 RABO 0325 5146 82 en NL 11 RABO 0326 9405 88
Fiscaal nummer (RSIN):    0 0 3 6 6 7 0 6 6
SBI-codes:                      88.999 en 93.112
Website:                         www.mfasexbierumpietersbierum.nl
Facebook:                       MFA Sexbierum-Pietersbierum
Webshop:                       www.mfasexbierumpietersbierum.nl/Webshop/


Doelstelling
Zoals in de statuten van de stichting verwoord is de doelstelling:
a. het oprichten, beheren en exploiteren van een Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Sexbierum ten behoeve van instellingen, verenigingen, organisaties en groepen;
b. het stimuleren van algemeen maatschappelijk-, sociaal- en cultureel leven in Sexbierum,  Pietersbierum en omstreken;
c. het behouden en waar mogelijk vergroten van de leefbaarheid in het werkgebied;
d. het beheren en exploiteren van een MFA met sportvoorziening ten behoeve van lichamelijk onderwijs, amateursport en sportverenigingen.
De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. Opbrengsten uit incidentele commerciële activiteiten komen ten goede aan de ANBI.
De resultaten van de activiteiten van de stichting worden hierna in hoofdlijnen gepubliceerd.

Missie
“MFA It Waed” wil een vanzelfsprekende vaste waarde zijn in de dorpen. Ruimte bieden voor een boeiend, inspirerend en gevarieerd activiteitenaanbod met ontmoetingen, bijeenkomsten, repetities, cursussen en andere activiteiten. Lichamelijk onderwijs, bewegen (voor ouderen) en binnensport krijgen ook een nieuwe plek. MFA It Waed brengt initiatieven bij elkaar en organiseert soms ook overkoepelende activiteiten op het gebied van cultuur en ontspanning. Eén ruimte wordt zodanig ingericht dat deze tevens geschikt is voor opbaren van een overledene.
Jongeren worden betrokken in het realiseren van een ruimte voor hun activiteiten. Bloeiende plaatselijke jeugdclubs zetten de schouders eronder.

Financiën

Het volledige beleidsplan en de resultaten kunnen via email worden aangevraagd.

Bestuur
Het dagelijks bestuur bestaat uit:
-Edwin Goudberg (voorzitter)
-Douwina Duin-Heeringa (secretaris)
-Bouwe Tjallingii (penningmeester)
De bestuurders ontvangen voor zover relevant alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

E-mailen
Map
Info